TIKYBOS IR DAILĖS PROJEKTAS  ,,JĖZAUS KRISTAUS  KANČIOS  KELIAS” ĮGYVENDINTAS

TIKYBOS IR DAILĖS PROJEKTAS  ,,JĖZAUS KRISTAUS  KANČIOS  KELIAS” ĮGYVENDINTAS

 

      DROGA KRZYZ-2     DROGA KRZYZ-3     DROGA KRZYZ-5

Tačiau  Jis mūsų negalias prisiėmė, mūsų skausmus sau užsikrovė.
O mes laikėme Jį raupsuotu, –Dievo nubaustu ir nuvargintu.
Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų.
Ant  Jo krito kirčiai už mūsų kaltes.
Bausmė ant jo krito mūsų išganymui,
mes buvome išgydyti Jo žaizdomis. (Iz 53, 1-5)

    Gavėnia padeda mums pasirengti patirti džiaugsmingą Viešpaties prisikėlimo paslaptį. Šios nuolankumo ženklu pažymėtos dienos atskleidžia sunkų ir skausmingą kelią, kurį Kristus nuėjo, kad atneštų išgelbėjimą pasauliui. Jis primena, kad, priimdami Šventojo krikšto dovaną, mes taip pat ėmėmės sekti  Dievo Sūnaus pėdomis.

DROGA KRZYZ-6       DROGA KRZYZ-7      DROGA KRZYZ-8

    Šiais metais gimnazijos tikybos  ir dailės mokytojos pakvietė mokinius dalyvauti projekte „Viešpaties Jėzaus kryžiaus stotys“.  Visų klasių mokiniai per dailės pamokas sukūrė daug gražių kompozicijų su Kryžiaus kelio, Viešpaties Jėzaus kančios motyvais. Per  tikybos pamokas gilino žinias apie Šventojo Kryžiaus simboliką. Paskutinis  projekto aspektas buvo  procesija Kryžiaus keliu, kurią mokiniai,  rankose laikydami stacijas, improvizavo ,,keliaudami“ gimnazijos salėje.  Kartu su mokiniais  procesijoje ėjo ir mokytojai,  ir administracija,  ir darbuotojai, ir parapijos klebonas Juzef Aškelowič.

     Blaškydamiesi tarp tūkstančių kasdienybės  klausimų, problemų, pokalbių, žinių ir įvairiausių pranešimų šiandien  bandėme surasti taikos ir ramybės valandėlę. Susikaupę ir apvalę  mintis galėjome  bandyti patekti į savo sielos gavėnios dykumą.

Vyr. tikybos mokytoja Lolia Dorodko