Logopedas

Logopedas:  Zenona Nedveckaja

 Tikslas – teikti  logopedinę  pagalbą  vaikams, turintiems tarties, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus

Uždaviniai:

 • Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą;
 • Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais, mokytojais;
 • Tobulinti kvalifikaciją;
 • Kaupti duomenis bei gaminti mokymo priemones;
 • Analizuoti tarties, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo efektyvumą;
 • Brandinti mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius;
 • Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką.

Logopedo veiklos  prioritetas –  veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai tarti garsus, aiškiai kalbėti, rišliai pasakoti.

Programos prioritetai:

 •  Kokybiškų logopedo paslaugų teikimas.
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas.

Logopedo veiklos kryptys:

 •  Įvertina mokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijos tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
 • Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijos dėl tolesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams.
 • Šviečia tėvus, pedagogus vaikų tarties, kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Ugdymo pasiekimai ir jų įvertinimas:

 • Planuodama ugdymo procesą logopedė planuoja išvertiną atsižvelgdama į vaikų gebėjimus. Pratybų pabaigoje kiekvienas vaikas įvertina savo darbą.
 • Vaikų pažanga visada vertinama labai.

Numatomi rezultatai:

 • Logopedo kompetencijos plėtojimas užtikrinta geresnius vaikų ugdymo rezultatus.
 • Kokybiškai organizuojamos pratybos, mokymas tarti garsus, garsų tarimo tikslinimas, foneminės klausos lavinimas, rišliosios kalbos ugdymas, vaikų kalbos lavinimas.
 • Gerėja vaikų, turinčių tarties, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, ugdymo rezultatai.
 • Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais bei įstaigos specialistais, pedagogais.
 • Bendradarbiaujant sulaukiama geriausių ugdymo rezultatų.
 • Užtikrinamas visapusiškas ugdytinių lavinimas ir užimtumas pratybų matu, tobulinami komunikaciniai gebėjimai, mokoma bendrauti.

 Darbo grafikas

Savaitės diena Laikas Veikla
Pirmadienis 7.30-12.00

10.30-11.00 pietų pertrauka

7.30-8.00 (tėvų konsultavimas)

8.00-12.00 darbas su vaikais

Penktadienis 7.30-13.00

10.30-11.00 pietų pertrauka

7.30-8.00 (tėvų konsultavimas)

8.00-14.00 darbas su vaikais