Duomenų apsaugos pareigūnas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma

Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma

Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmenis duomenis forma

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, gimnazijoje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

 Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai“

Tomas Gagys

Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius

Tel. nr. +370 672 43319

El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt