Duomenų apsauga

Duomenų valdytojo kontaktai:
Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
Mokyklos g. 2, Butrimonys, Šalčininkų r. sav. LT – 17157
El. p. butrimoniuakgimn@gmail.com
Tel. nr. 8 ~ 380 45-671
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Duomenų sauga“
El. p. dap@duomenu-sauga.lt
Tel. nr. +370 67243319

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais arba paštu pateikiant duomenų valdytojo adresu. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, gimnazijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikta rekomenduojama kreipimosi forma, kuria duomenų subjektas gali pasinaudoti.
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma (įdėti nuorodą) priedas 1
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: 1) pateikdamas rašytinį prašymą duomenų valdytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka; 3) pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į duomenų valdytoją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, patvirtintą notaro, ar jo kopiją.
Detalią informaciją apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei asmens duomenų tvarkymą galima rasti žemiau esančiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
Informacija apie duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) priedas 3
Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams) priedas 4
Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) priedas7
Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams) priedas 8
Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) priedas 9
Informacija apie duomenų tvarkymas ( turto nuoma) priedas 10

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO  POLITIKA

Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma
Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma
Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma
Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmenis duomenis forma

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, gimnazijoje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

 Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai“
Tomas Gagys
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 672 43319
El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt