Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas: Sniežana Voitukovič

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS GIMNAZIJOJE:

 • Specialusispedagogasatliekapirminįpedagoginįmokiniovertinimą, nustatojospecialiuosiusugdymosiporeikius, mokiniųžinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimųlygįirjųatitikimąugdymoprogramoms
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Specialusis pedagogas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Tikslai:

 • Puoselėti mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, dvasines, fizines ir psichines galias, ugdyti darbštumą, savikritiškumą, savarankiškumą, pradinius vadovavimo įgūdžius, pasiryžimą nuolat tobulėti ir mokytis.
 • Padėti mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikius, integruotis mokyklos bendruomenėje.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • Su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikius.
 • Su mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikius, jų tėvais ir mokytojais.
 • Individualus darbas su mokiniu, jo tėvais ir mokytojais.
 • Su mokyklos administracija, PPT tarnyba.