Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 16 nariai. Atstovus į MT deleguoja  5 – IV klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais.
Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.
MT TIKSLAI

 •  atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
 •  formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 •  sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 •  etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;

MT FUNKCJOS

 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klasimais;
 • padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

MT PAREIGOS

 • nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
 • sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
 • klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
 • informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
 • reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;

Mokinių tarybą kuruoja: Jolanta Lebed

Mokynių tarybos pirmininkas: Lineta Šerlat IIG kl.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja: Aleksandra Paliul IG kl.

Tarybos nariai:

5 kl. – Emanuela Jelmak, Adriana Buinevič

6 kl. – Adriana Gordynec, Kamilia Matijevska
7 kl. – Agata Šulc, Jaroslav Lunkevič
8 kl. – Gabija Rudzytė, Vladyslav Zagorodnij
IG kl. – Agata Voronecka, Aleksandra Paliul
IIG kl. – Monika Šimukonytė