Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 16 nariai. Atstovus į MT deleguoja  5 – IV klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais.

Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

MT TIKSLAI

 •  atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
 •  formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 •  sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 •  etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;

MT FUNKCJOS

 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

MT PAREIGOS

 • nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
 • sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
 • klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
 • informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
 • reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;

Mokinių tarybą kuruoja: Jolanta Lebed

Šalčininkų raj. Butrimonių A. Krepštul gimnazijos Mokinių taryba

Mokynių tarybos pirmininkas: Ernest Mickelevič IG kl.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja: Emilija Paliul 8 kl.

Tarybos nariai:

 1. Kornelia Kolendo 5 kl.
 2. Aleksandra Paliul 5 kl.
 3. Lineta Šerlat 6 kl.
 4. Januš Šyško 6 kl.
 5. Tomaš Voitkevič 7kl.
 6. Dorota Junda 7 kl.
 7. Dmitrij Černiavskij 8 kl.
 8. Sabina Mikcelevič IG kl.
 9. Beata Andruškevič IIG kl.
 10. Devid Salkevič IIG kl.
 11. Alina Šimukonytė IIIG kl.
 12. Evelina Jankelait  IIIG kl.
 13. Loreta Mikelevič IV G kl.
 14. Edvin Junda IV kl.

 

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Numatoma veikla             Data
1 Valentino dienos loterija, „Laimės loterija“ 2020-02-14
2 Vasario 16 – osios paminėjimas. 2020-02-14
3 „Multi pertraukos gimnazijoje“ Per mokslo metus
4 Dalyvavimas akcijoje „Darom“ Balandis
5 Atnaujinti ir papildyti lauko edukacines aplinkas (lauko įrengimai,  priemonės judėjimui skatinti ir kt.):

Edukacinių erdvių projektas.

Per mokslo metus
6 Dalyvavimas gimnazijos bendruomenės gyvenime, įvairiose akcijose, prevenciniuose renginiuose, projektinėse veiklose ir pan. Per visus mokslo metus
7 Susitikimas su gimnazijos administracija Pagal poreikį
8 Ekskursija į Vilnių. 2020 balandžio mėn.
9 Darbo rezultatų aptarimas. Mūsų ateitis. 2020 m. gegužės mėn.
10 Atsisveikinimo popietė su gimnazijos tarybos nariais, kurie baigia mokslus gimnazijoje. 2020 m. gegužės mėn.