Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė: Justyna Aželionis, Juvita Stakut

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti josaugumą mokykloje bei sudaryt iprielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytispamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problem sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
  3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  4. Numato socialinės pedagoginė pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisė saugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
  6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
  7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
  8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
  9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.
  10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  11. Atstovauja ir ginavaikų teises švietimo įstaigoje, teisė saugos ir kitose institucijose.
  12. Lanko gimnazistus jų namuose, jeigu klasės vadovas negali.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:
– mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
– mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
– mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų;
– mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

Savaitės diena Kontaktinės valandos

(Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų, tėvelių konsultavimas gimnazijoje)

Kita veikla

(Bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta

Pirmadienis 745-1200 1230-1515
Antradienis 745-1200 1230-1515
Trečiadienis 745-1200 1230-1515
Ketvirtadienis 745-1200 1230-1515
Penktadienis 745-1200 1230-1515
PIETŪS 1200-1230