VGK

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS 2017 – 2018 m. m.

TIKSLAS:

 • Mokyklos bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką mokymosi aplinką ir užtikrinti kokybišką mokymą ir mokymąsi bei dėmesį kiekvienam mokiniui.

UŽ|DAVINIAI:

 • Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 • Kurti palankų emocinį klimatą mokymui(si), didinti mokinių užimtumą, suteikiant galimybę realizuoti save mokyklos neformaliojo švietimo ir kaimobendruomenės veikloje.
 • Konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 • Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyt imokyklą ir kitus teisė tvarkos pažeidimų atvejus.
 • Padėti mokiniams tiksliai suvokti asmeninės atsakomybės ribas.
 • Vykdyti krizių valdymą mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti švietimo program pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicjuoti vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą.
 • Padėti gimnazijoje užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką.

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

 1. Komisijos pirmininkė – MarijaLadziato, Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštulgimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
 2. Justyna Aželionis- Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštulgimnazijos socialinė pedagogė;
 3. Renata Sinkevič – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijo spsichologė;
 4. Sniežna Voitukovič – Šalčininkų raj .Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos spec. pedagogė;
 5. Barbara Rodzevič – Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja;
 6. Leonid Vysockij – sveikatos specialistas;
 7. Sekretorė –Renata Kolendo Šalčininkų raj. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, ugdymo karjerai konsultantė.